کلیه فعالیتهای گروه آموزشی فلسفه ومنطق متوسطه

درس:فلسفه و منطق

کلاس:سوم

سال تحصیلی:87-1386

هدف کلی: آشنایی با برخی ابعاد معرفتی ذهن انسان و تفکر و موضوعات فلسفه

ماه

هفته

میزان ساعت

درسها

موضوعات وعنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و لوازم

بهمن

هفته1

2ساعت

درس8 منطق

مبحث قضایا

آشنایی با تعریف قضیه و اقسام آن (محلی و شرطی)

آشنایی با اقسام قضیه محلی و اقسام قضیای محصوره

ذکر مثالهای خارج از کتاب و پاسخگویی دانش آموزان

هفته2

4ساعت

درس8 منطق

درس  فلسفه

مبحث قضایا

گوهرهای اصیل و جاودانه

آشنایی با اقسام قضیه شرطی و توانایی تشخیص آن

آشنایی با افلاطون و تفکرات فلسفی ص43

پرسش کلاسی و ذکر مثال خارج از کتاب          کتاب- تخته-گچ

هفته3

2ساعت

درس8 منطق

مبحث قضایا

پاسخگویی به تمرین ص58و59

پرسش کلاسی   کتاب-تخته-گچ

هفته4

4ساعت

درس9 منطق

احکام قضایا

آشنایی با مفهوم عکس، تناقض، تضاد و رابطه آنها میان دو قضیه

کتاب- تخته-گچ

اسفند

هفته1

2ساعت

درس9 منطق

احکام قضایا

تشخیص دانش آموزان بین احکام قضایا (عکس، تناقض،تضاد) و پاسخگویی تمرین ص65،66،67

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

هفته2

4ساعت

درس10 منطق

درس فلسفه

حجت و استدلال

گوهرهای اصیل جاودانه

آشنایی با تعریف استدلال و اقسام آن و تعریف هریک از اقسام

آشنایی با معرفت حقیقی و نارسایی حواس و تمثیل غار

کتاب- تخته-گچ

هفته3

2ساعت

درس10 منطق

حجت و استدلال

پاسخگویی به تمرین ص73

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

هفته4

4ساعت

درس11 منطق

درس فلسفه

قیاس اقترانی

علتهای چهارگانه

آشنایی با مفهوم قیاس اقترانی و اجزای آن و اشکال چهارگانه قیاس تا ص81

کتاب- تخته-گچ

فروردین

هفته1

2ساعت

تعطیلات نوروزی

هفته2

4ساعت

هفته3

2ساعت

درس11 منطق

قیاس اقترانی

آشنایی با مفهوم قیاس اقترائی و اشکال دوم و سوم و شرایط حد وسط در قیاس اقترائی

کتاب- تخته-گچ

هفته4

4ساعت

درس12 منطق

صورت، ماده و قیاس

پاسخگویی تمرین ص84،85

آگاهی از نقش صورت،ماده،قیاس در درستی یا نادرستی آن وآشنایی با مواد مختلف قیاس

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

اردیبهشت

هفته

2ساعت

درس فلسفه

علتهای چهارگانه

آشنایی با علتهای چهارگانه

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

هفته

4ساعت

درس13 منطق

صناعات خمس (1)

آشنایی با اصطلاح صناعات خمس و اقسام آن و پاسخگویی به تمرین ص93،94

کتاب- تخته-گچ

هفته

2ساعت

درس14 منطق

صناعات خمس (2)

آگاهی از مفهوم سفسطه و زیانهای آن و شناخت انواع سفسطه و تشخیص اقسام سفسطه

کتاب- تخته-گچ

هفته

4ساعت

مروری بر دروس گذشته منطق و بررسی سؤالات و مشکلات دانش آموزان در زمینه دروس فلسفه و منطق

طرح درس سالانه ترم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ساعت 12:29  توسط سرگروه  |